Bottom steps

- - - v-vakio.jpg - - - t-2.jpg
Basic T2
- - - k-1.jpg - - - k-2.jpg
K1 K2
- - - sp-1.jpg - - - sp-2.jpg
SP1 SP2
- - - up-1.jpg - - - up-2.jpg
UP1 UP2
- - - tu.jpg - - - ts.jpg
TU TS